Pro ČR a SR poštovné ZDARMA u objednávek nad 2000 Kč (84€)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Bassarab Company s. r. o., IČ 24769878, DIČ CZ24769878, se sídlem Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 172874 jako prodávající (dále jen „MakeupGroup“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce MakeupGroup, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. MakeupGroup nebo smluvních partnerů MakeupGroup, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

MakeupGroup sděluje, že
a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od MakeupGroup, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

b) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

IV. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném MakeupGroup tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp., pokud je registrovaným uživatelem MakeupGroup, koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník MakeupGroup, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e-mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky MakeupGroup, za případné chyby při přenosu dat MakeupGroup nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy MakeupGroup neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu MakeupGroup. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Odpovědnost MakeupGroup
MakeupGroup odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména MakeupGroup odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které MakeupGroup nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití MakeupGroup uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí MakeupGroup, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu MakeupGroup; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li MakeupGroup vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu MakeupGroup nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že MakeupGroup nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může MakeupGroup dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může MakeupGroup odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li MakeupGroup vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu MakeupGroup. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než MakeupGroup, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které MakeupGroup splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli MakeupGroup a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

v) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,


MakeupGroup umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak MakeupGroup potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese MakeupGroup.cz - reklamace, Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8- Karlín.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá MakeupGroup bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od MakeupGroup obdržel. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu MakeupGroup spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě MakeupGroup Kreditu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu MakeupGroup.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, MakeupGroup však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží MakeupGroup odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi MakeupGroup a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má MakeupGroup právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

VI. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group ) provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group ), se sídlem Křižíkova 477/ 119, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172874 (dále jen „správce“).

1.2     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group ), Křižíkova 477/ 119, 186 00 Praha 8 - Karlín, elektronická adresa info@makeupgroup.cztelefon +420 774 166 775.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1     splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.2     splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení Vaší objednávky. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktury, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy a také účtovaní v účetnictví. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace.

Marketingové nabídky.

Zasílání Newsletteru (obchodní sdělení), e-maily s akcemi, články či produkty s novinkami. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení nebo zasláním požadavku na odhlášení odběru na e-mail info@makeupgroup.cz. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je znovu využívat pouze v případě, že je opět zaregistrujete nebo si to výslovně vyžádáte. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti těmto zpracováním. 

4. Další příjemci osobních údajů

5.1     Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

  • PPL CZ s.r.o. – v případě balíkových zásilek a volby dopravce „PPL “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba
  • DPD CZ s.r.o. (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.) - v případě balíkových zásilek a volby dopravce „DPD “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba
  • Zásilkovná s.r.o. - v případě balíkových zásilek a volby dopravce „Zásilkovná “ v nákupním košíku v sekci Doprava a platba

 

Na základě Vašeho souhlasu reklamní a sociální sítě, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Heureka Shopping, s.r.o.  se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha – Pro účely hodnocení zašle sprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení e-shopu provozovatele.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. 

Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. 

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. 

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. 

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. 

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

• Seznam.cz, a.s., (Sklik, Zboží.cz) se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-registrace/

 Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem na Milady Horákové 13, 602 00 Brno,- Online chat- slouží pro komunikaci s návštěvníky webových stránek v reálném čase.

5.2     Příjemci Vašich osobních údajů, zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3     Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1     Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 774 166 775, prostřednictvím e-mailu: info@makeupgroup.cz, osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti či na adrese: BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group), Křižíkova 477/119, 186 00 Praha 8- Karlín. 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravu či dobírku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. S každou zásilkou obdrží kupující fakturu, která je zároveň dodacím listem a slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou platbu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura – daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy z konečné ceny odečtena.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu MakeupGroup (dále jen „e-shop“);

b. osobně v provozovně MakeupGroup;

c. telefonicky

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při nákupu
b. platba předem bankovním převodem
c. kartou online
d. kartou na prodejně
e. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné). 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví MakeupGroup, nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X. Dodací podmínky

Způsoby dopravy po České Republice   

  • Osobní odběr: Prodejna Makeup Group, Křižíkova 119, 186 00 Praha 8 – Karlín. Nejlepší cena a rychlost doručení.            
  • PPL (Balík do ruky) - POUZE ČR 1 – 2 pracovních dní od odeslání   
  • DPD (Balík do ruky) - POUZE ČR 1 – 2 pracovních dní od odeslání
  • Zásilkovna (Osobní odběr s výdejního místa) - POUZE ČR  1 – 3 pracovních dní od odeslání


Způsoby dopravy na Slovensko 

  • Zásilkovna (Osobní odběr s výdejního místa) - POUZE ČR  1 – 4 pracovních dní od odeslání
  • DPD (Balík do ruky) - POUZE SR - 1 – 3 pracovních dní od odeslání

Způsoby dopravy do Německa

  • PPL (Balík do ruky) - POUZE NĚMECKO - 2 – 3 pracovních dní od odeslání

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.   

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice).
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@makeupgroup.cz.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však MakeupGroup možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem MakeupGroup a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.01.2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách MakeupGroup nebo elektronicky na www.makeupgroup.cz.